Privacybeleid

Privacyverklaring van Praktijk VidaSana, praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde

Praktijk VidaSana, praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde, doet haar best om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat algemene persoonsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en alles wat daarmee verband zou kunnen houden. Daarnaast bevat het gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook bevat het e-mails, briefwisseling en aantekeningen n.a.v. telefonisch contact met u over uw behandeling. Tenslotte worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener b.v. de huisarts of een laboratorium.

Bij algemene persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummers, e-mailadres, huisarts en gegevens zorgverzekering.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens uit uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Delen met anderen

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik door mijn waarnemer tijdens mijn afwezigheid of na mijn overlijden.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing,
 • Voor de bedrijfsvoering. Zo wordt een klein deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en verwerken. Ook kan b.v. een ICT bedrijf ingeschakeld worden om uw gegevens veilig op te bergen of herstelwerkzaamheden aan de computers van Praktijk VidaSana uit te voeren. Met evt. derden die (een deel) van uw persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan gebruikt worden voor het informeren van een apotheek om te kunnen bestellen en/of te leveren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar van uw gezondheid of die van een derde.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals b.v. de meldplicht vanuit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan gebruikt worden als u een strafbaar feit pleegt t.o.v. mij als therapeut. Denk hierbij aan bedreiging, mishandeling en vernieling.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw dossier wordt gedurende 15 jaar na uw laatste behandeling bewaard. Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat op het 18e levensjaar. De bewaartermijn is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Privacy op uw factuur

De factuur krijgt u per e-mail toegestuurd. Op de factuur die u van mij ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur daar evt. kunt declareren. De gegevens die het betreft, zijn:

 • Uw naam, adres, woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw zorgverzekeringsnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling b.v.  “24000 Behandeling orthomoleculaire geneeskunde”

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Aan de (gedeeltelijke) verwijdering van uw persoonsgegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moet blijven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkvidasana.nl. Ik zal dan een persoonlijke afspraak met u maken, omdat hiervoor altijd legitimatie noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb hiervoor passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 06-23451947. U kunt ook mailen naar info@praktijkvidasana.nl

Google Analytics
Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruiken ik Google Analytics. Ik heb een bewerkers overeenkomst met Google afgesloten. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. “Gegevens delen” heb ik uitgezet. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Ik kan u niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op
Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Uitschakelen en verwijderen cookies
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:
Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
 Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.